מיסוי מקרקעין

ביצוע עסקת מקרקעין תהיה לרוב מלווה בחבות מס.
מחלקת “מיסוי מקרקעין” מתמחה בנושאי המיסוי הרבים והמגוונים הצפויים לחול בעת ביצוע עסקת מקרקעין. על כן, נדרשת שליטה מוחלטת בסוגיות המס השונות.
המיסים הנפוצים ביותר בתחום המקרקעין הם: היטל השבחה, מס שבח, מיסוי לרמ”י (רשות מקרקעין ישראל) ומס הרכישה.
משרדנו מציע ייעוץ וליווי שמאי להליך הגשת התנגדות לשומות רמ”י ולפטור ממס שבח לפי סעיף 49 ז’. בנוסף, משרדנו מבצע אומדן תשלומים צפויים, כדי שהמוכר יוכל להיערך כלכלית באופן המיטבי עבורו בטרם ביצוע העסקה.

מס שבח

רבים אינם מודעים לאפשרות שיצטרכו לשלם מיסים בעקבות מכירת נכס המשמש למגורים. אומנם סעיף 49 ז’ לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה, אולם הפטור המוחלט אינו תקף בהכרח במקרה ששווי עסקת המכירה מגלם ערך של זכויות בנייה בלתי מנוצלות בנכס – אפשרות השכיחה בעיקר במכירת נכס צמוד קרקע.

אם מחיר העסקה אינו מושפע מערך הזכויות הבלתי מנוצלות בנכס, לא יחויב המוכר במס בגינן. אך אם מחיר העסקה בפועל מושפע מערכן של הזכויות הבלתי מנוצלות בנכס, יחויב המוכר במס בגין שוויין בקיזוז פטור חלקי או מלא שמעניק החוק בתנאים מסוימים על פי התקרה שנקבעה.

מס שבח הוא סבוך וקשה להבנה, על כן מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין לפני השלמת עסקת המכירה. משרדנו מציע ייעוץ וליווי לשם :
– בדיקת זכויות הבנייה בנכס והערכת השווי שלהן בעסקה
– הגשת התנגדות לשומת מקרקעין לפי סעיף 49 ז’ לחוק מיסוי מקרקעין
– אומדן התשלומים הצפויים בגין זכויות בנייה בלתי מנוצלות המגולמות במחיר העסקה בפועל

קרא עוד

היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש לשלם בעל הזכויות במקרקעין לועדה המקומית, אשר אישרה תוכנית בניה, והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין.

היטל ההשבחה לועדה המקומית מותנה בעליית ערך המקרקעין כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים:
– אישור תוכנית בניין עיר
– אישור הקלה
– אישור שימוש חורג
מועד תשלום היטל ההשבחה הינו ב”יום מימוש הזכויות”, כאשר זה מתייחס:
– ליום מכירת הזכויות (למעט העברה מכוח דין או העברה ללא תמורה בין אדם לקרובו).
– לקבלת היתר בניה אשר לא ניתן היה להוציא אלמלא אישור התוכנית.
– ליום תחילת השימוש בפועל.

משרדנו מציע ייעוץ וליווי שמאי להליך הגשת התנגדות לשומות השבחה שהתקבלו מהועדה. בנוסף, משרדנו מבצע אומדן היטל השבחה, כך שהמוכר יוכל להיערך כלכלית באופן המיטבי עבורו בטרם ביצוע העסקה.

ה.

קרא עוד

רשות מקרקעין ישראל

במספר רב של מקרים, ביצוע עסקת מקרקעין בנכס שבבעלות רמ”י (רשות מקרקעין ישראל), גוררת מיסוי גבוה ולעיתים אף לא צפוי.

חישוב התשלומים והחיובים לרמ”י הינו מהתחומים המורכבים ביותר איתם מתמודד שמאי מקרקעין בעבודותיו וכולל, בין היתר, חידוש חוזי החכירה, דמי היתר, שינוי ייעוד וניצול, דמי שימוש, דמי הסכמה, הקניית בעלות ועוד.

משרדנו מציע ייעוץ וליווי שמאי להליך הגשת התנגדות לשומות רמ”י. בנוסף, משרדנו מבצע אומדן תשלומים צפויים, כדי שהמוכר יוכל להיערך כלכלית באופן המיטבי עבורו בטרם ביצוע העסקה.

קרא עוד

מאמרים אחרונים