בקרוב! בניה ללא הסכמת השכנים

בהתאם לחוק התו”ב הרחבת הדירה או המרפסת מצריכה את הסכמת השכנים, גם כאשר השטחים משויכים משפטית לבעלי הדירות ורשומים על שמם בטאבו.

בהתאם לתזכיר לתיקון החוק שאמור להיכנס לתוקף תוך כמה חודשים (נכון למועד כתיבת המאמר 04/2021), תתאפשר הרחבת הדירה או המרפסת ללא הסכמת השכנים.

חוק התכנון והבניה:

חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965 (להלן: “חוק התו”ב” או “החוק”), הוא חוק המסדיר את פעולות מוסדות התכנון בישראל, החל מהרמה הארצית ועד לרמה המקומית, את ועדות הערר, ניהול תוכניות המתאר (ארצית, מקומית ומחוזית), שימור אתרים, סלילת דרכים, נגישות לבעלי מוגבלויות לבניינים, תהליכי רישוי ועוד. לחוק התווספו כבר יותר מ- 100 תיקונים אשר מתייחסים לשינויים במדיניות של הרשויות ולשינויי השוק.

בשורה התחתונה, החוק מסדיר את זכויות בעל הקרקע על השימושים האפשריים בקרקע. בנוסף לדיני הקניין המסדירים את הבעלות מול הרשויות, חוק התו”ב מסדיר את הרובד של השלב הבא – דיני התכנון והבניה.

תקנות התכנון והבניה:

תזכיר החוק מהווה תיקון מוצע לתקנות התכנון והבניה משנת 2016, העוסקות בזכויות הדיירים בקידום תכנון בבתים משותפים. תקנות אלה נועדו לייצר בהירות בכל הנוגע להגשת התוכניות בנכסים אלה, בין אם מדובר בהתחדשות עירונית של הבניין כולו, ובין אם בשינויים תכנוניים בדירות ובשטחים המשותפים בהם. זאת, תוך יצירת איזונים בין זכויותיהם של בעלי הדירות השונים בבניין.

המצב בטרם תיקון החוק:

בהתאם לחוק בטרם תזכיר התיקון, גם אם שטח ההרחבה המבוקש לא היה על חשבון השטחים המשותפים, אלא היה מוצמד לדירה מסוימת, עדיין נדרשו בעלי הנכס להסכמות דיירי הבית המשותף כדי להגיש תוכנית להרחבת דירתם.

בתחום ההתחדשות העירונית קובע החוק כי כל עוד לא הוכרז הבית המשותף כחלק ממתחם המיועד לפינוי ובינוי על ידי הרשות המקומית והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, נדרשה הסכמתם של 100% מדיירי הבניין כדי להגיש תוכנית כזו לוועדה המחוזית. במקום שהוכרז כמיועד לפינוי ובינוי על ידי הרשות, נדרשה הסכמתם של 60% מדיירי הבניין בלבד.

המצב לאחר תיקון החוק:

בהתאם לתזכיר החוק, תתאפשר הרחבת הדירה או המרפסת ללא אישור השכנים, כל זמן שאלה מהווים הרחבה לדירה קיימת ולא יחידה נפרדת, ושהשטחים משויכים משפטית לבעלי הדירות ורשומים על שמם בטאבו.

בבניינים בהם בעלי הנכס יבקשו להוסיף יחידת דיור נפרדת ועצמאית על השטח הצמוד להם, הם יידרשו להסכמה של 60% מהשכנים, זאת בשל ההשפעות הרוחביות של תוספת יחידת דיור בבניין המשותף וניצול משאבי הבניין והתשתיות.

בתחום ההתחדשות העירונית קובע התיקון כי גם במתחמים שלא הוכרזו על ידי הרשות הממשלתית כמיועדים לפינוי ובינוי תספיק הסכמתם של 60% מהדיירים בלבד כדי לקדם בו התחדשות עירונית, ולצרף את הבניין לבניינים נוספים המיועדים להתחדש.

לסיכום,

תקנות התו”ב משלימות את חוק התו”ב ונועדו לפרט את תהליך הרישוי למבנה חדש, את הפיקוח על בנייתו ואת אישורי האכלוס הנדרשים. כמו כן, מטרתן של התקנות היא להקל ולפשט את הרגולציה בכל הנוגע להגשת תוכניות בבית משותף, תוך שמירה על איזון נכון בין דיירי הבניין. שינוי התקנות והתאמתן, ובכך הפחתת הרוב במקומות הנדרשים והמתאימים לכך, יאיץ הליכים ויביא לקידומם של יותר פרויקטים בשוק, גם בהיעדר רוב.